روستای سورانهشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

شعر”شاعر:مصطفی پورسینا”

عجب جاذبه داره این سورانه
همه را کرده سوی خود روانه
شده محصور ز باغات و مزارع
الهی عمر کنه چندین هزاره
چقدر ساکت و آرام دامن کوه
درونش مردمی سختکوش و خوشخو
همه در پی روزی می کنند کار
بی آنکه دردشان را برزنند جار
خدا قوت دهد این مردمان را
تمام مرد و زن و کودکان را
که باشند سالم و دلشاد همیشه
موفق باشند در هر شغل و پیش

شاعر:مصطفی پورسینا

روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر