روستای سورانهشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

سورانه زیباترین روستای استان مرکزی

سخن دوست :برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد.(ناپلئون بناپارت)

شعر”شهباز”

من به تن نازی شهباز بسی می نازم
کرده زیبایی این کوه غزل پردازم
پای بر فرق دماوند نهادم اما
می کشد جانب خود جاذبه شهبازم
پرنیان پوشد و گه چادر زیبای سپید
دل به هر شیوه برد عشوه گر تن نازم
به سپیدی و سر افرازیت ای کوه قسم
دوست دارم که به دیدار تو روز اغازم
بس که در دامن تو لاله و سنبل روید
من ندانم که نظر سوی کدام اندازم
تا که بر گونه هر گل بزنم بوسه ی ناز
همچون پروانه به هر سوی بود پروازم
سر چو بر دامن سبزت نهم ای کوه سپید
به نسیم خنکی باز همی بنوازم
به بهشتی ندهم دامن سرسبز تورا
خاصه وقتی که بود لاله رخی دمسازم
گر به وجد اورم زمزمه ساز بهار
در دل کوه بپیچد زه طرب آوازم
حامد این شعر طرب ناک بماند چون کوه
همچون برف از تف ایام اگر بگدازم

شاعر:سید حمید هاشمی

منبع: surane.blogfa.com
روستای سورانه

این مطلب توسط ارسال شده است.

نظرات و ارسال نظر